• Client: Grup d’empreses socials
  • Sector: Consum i turisme responsable
  • Tipus servei: Formació de grups empresarials
  • Projecte: Creació d’una plataforma de vendes

La necessitat

Un grup no constituït d’empreses socials amb productes de qualitat i amb un important valor social afegit necessita obrir-se a nous mercats per a consolidar la seva activitat.

La nostra solució

Animar i desenvolupar una estratègia d’expansió comercial conjunta entre actors complementaris que puguin aprofitar sinergies i economies d’escala. Mutualitzar recursos per a poder realitzar estudis de mercat, missions comercials i presència a fires nacionals i internacionals. Implicar-nos en l’accés a la inversió i finançament necessaris en tot procés d’obertura de nous mercats.

Resultat

IesMed catalitza els interessos d’empreses socials amb productes complementaris, implicant-se en el seu desenvolupament comercial i acompanyant el procés a mig termini.