El programa FinESS Med pivota al voltant de la noció de creació d’ecosistemes financers, com ara posar a disposició eines i dispositius de finançament a l’escala més eficient (mediterrània, nacional i/o local), en funció de les necessitats identificades

Objectius generals

  • Posar a disposició dels emprenedors i les empreses de l’ESS un ecosistema financer favorable a la seva creació i desenvolupament amb l’objectiu d’assegurar-ne la sostenibilitat
  • Sensibilitzar els finançadors internacionals, nacionals i locals del potencial d’una ESS « bancable », calibrant les necessitats, els mercats perquè vinguin i els nivells d’intervenció requerits
  • Optimitzar l’articulació de les ofertes (« catàleg »), per naturalesa i per nivell geogràfic. Fons i plataformes mediterrànies (lloc de FinESS Med?), pols locals + assistència tècnica
  • Assegurar el lligam amb la constitució de la xarxa CitESS Med (subministrament i acompanyament)

Etapes

Un horitzó raonable per instaurar l’inici d’un ecosistema mediterrani és, com pels altres programes iesMed, l’any 2020.

  • Estudi d’inversió (2017-18): procés de 6 mesos des de l’anàlisi inicial (demandes i ofertes als territoris), el cens de bones pràctiques d’innovació financera i la preconització d’accions pilot en 3 territoris mediterranis.
  • Tests territorials + implantació d’eines Med (2018-2020)
  • Generalització i possible creació d’una plaça financera FinESS Med (2020-21)

Avenços

  • Estudi BEI-FEMISE 2014
  • 1r anàlisi de terreny a Tunísia (IESS! 2015-2016)
  • Llançament inici del 2016 del fons CoopMed, iniciativa regional inscrites en la filosofia FinESS Med.